Algemene Gebruikersvoorwaarden

Algemene Gebruikersvoorwaarden Eager Cars B.V.

Eager Cars: Eager Cars B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86910663.

Platform: Het internetplatform van Eager Cars B.V. op www.eagercars.nl met als doel om vraag en aanbod op het gebied van voertuigen, hierna te noemen “Voertuigen” c.q. “Voertuig” bij elkaar te brengen door het tot stand te brengen van een netwerk tussen betrokken partijen.

Financieringsmaatschappij: Partij welke leningsovereenkomsten aanbiedt voor de financiering van een Voertuig, hierna te noemen Externe relatie.

Verzekeringsmaatschappij: Partij welke verzekeringen aanbiedt voor een Voertuig, hierna te noemen Externe relatie.

Gebruiker: Natuurlijke personen c.q. rechtspersonen die via het Platform zich willen oriënteren op beschikbaarheid van Voertuigen van Aanbieders alsmede producten van Externe relaties.

Aanbieder(s): Door Eager Cars geselecteerde bedrijven welke via het Platform Voertuigen willen etaleren.

Online Reservering: de wijze waarop Gebruiker het Voertuig tijdelijk exclusief gedurende 48 uur beschikbaar wenst te verkrijgen ter concrete oriëntatie op de mogelijkheid te komen tot een koopovereenkomst voor het Voertuig met desbetreffende Aanbieder.

Testrit afspraak: de wijze waarop Gebruiker een testrit wenst te plannen ter concrete oriëntatie op de mogelijkheid te komen tot een koopovereenkomst voor het Voertuig met desbetreffende Aanbieder.

Showroom afspraak: de wijze waarop Gebruiker een showroomafspraak wenst te plannen ter concrete oriëntatie op de mogelijkheid te komen tot een koopovereenkomst voor het Voertuig met desbetreffende Aanbieder.

 

 

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform.
1.2 Doel van het Platform is het opzetten van netwerk c.q. contact tussen Aanbieders en Gebruiker waarbij Aanbieders Voertuigen etaleert zonder dat Eager Cars een rechtspartij wordt bij het (eventueel) sluiten van een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Aanbieders. Evenmin treedt Eager Cars op als vertegenwoordiger c.q. agent van de betrokken (contract-) partijen.

1.3 Platform stelt Externe relatie en in de gelegenheid om verzekering- c.q. leningsovereenkomsten voor de financiering van Voertuig te etaleren aan Gebruiker via het Platform. De activiteit van Eager Cars is enkel gericht en beperkt tot het technisch doorsturen van de Gebruiker naar de Externe relatie en is geenszins inhoudelijk betrokken.

 

2 Gebruik Platform

2.1 Eager Cars exploiteert en onderhoudt het Platform waarop Aanbieders Voertuigen online kunnen etaleren, door middel van een “Aanbod”. De Aanbieder verstrekt de van toepassing zijnde informatie over de Voertuig aan Eager Cars. Eager Cars plaatst het Aanbod op het Platform uit naam van Aanbieder. Uitsluitend Aanbieder, en niet Eager Cars, is verantwoordelijk voor de inhoud van het Aanbod, inclusief de actualiteit ervan. Het Aanbod is niet bindend en vormt geen aanspraak op een (nader) te sluiten van een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.

2.2 Eager Cars biedt Gebruiker de volgende diensten aan (samen ook wel "Diensten" genoemd):
(I) Toegang tot het Aanbod op het Platform. Gebruiker krijgt gratis toegang tot het Aanbod wat door verschillende Aanbieders op het Platform worden geplaatst.

(II) Registratie. Gebruiker krijgt de mogelijkheid om zich gratis te registreren op de website van het Platform. Het privacy beleid van Eager Cars is van toepassing op de persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het gebruikersaccount. Eager Cars behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te verwijderen die gedurende een periode van 12 maanden inactief zijn geweest.

(III) Contact opnemen met Aanbieder. Als een Gebruiker geïnteresseerd is in een Voertuig, kan deze via het Platform een Online Reservering, dan wel een Testrit afspraak c.q. Showroom afspraak maken. Eager Cars stuurt de gegevens vervolgens door naar de betreffende Aanbieder, zodat Aanbieder rechtstreeks contact kan opnemen met Gebruiker.

(IV) Toegang tot IT-tools van Externe relaties. Gebruiker heeft via het Platform toegang tot IT-tools van de Externe Dienstverlener, bijvoorbeeld financierings- en verzekeringscalculators. De financierings- en verzekeringsvoorstellen die door deze IT-tools worden berekend, zijn niet- bindend en vormen geen aanspraak op het sluiten van een overeenkomst. Eager Cars is nooit direct dan wel indirect een aanbieder van financierings- en/of verzekeringsdiensten.

2.3 In de regel is Eager Cars slechts een technische dienstverlener en als zodanig alleen verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het platform en de diensten in overeenstemming met artikel 2 van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden. In geen geval is Eager Cars een agent of vertegenwoordiger van Gebruiker, Aanbieder, dan wel Externe relatie(en). In het geval van een leningsovereenkomst voor de financiering van een Voertuig die via het platform wordt gepresenteerd, is Eager Cars enkel betrokken als lead verwerker en geenszins inhoudelijk betrokken.

2.4 Bij het gebruik van het Platform is het Gebruiker verboden om de op het Platform weergegeven informatie, in het bijzonder voertuiggegevens (bijv. via Scraping") massaal te extraheren en/of de informatie buiten het Platform te hergebruiken.

 

3 Aankoop Voertuig

3.1 De presentatie van de producten door Aanbieder op het Platform vormt geen juridisch bindend aanbod, maar enkel een uitnodiging gericht aan Gebruiker om interesse in het Aanbod van Aanbieder kenbaar te maken, zonder dat Aanbieder gehouden is om enig aanbod te aanvaarden.

3.2 Gebruiker kan via het Platform via een Online Reservering, Testrit afspraak c.q. Showroom afspraak kenbaar maken Gebruiker interesse heeft in het Voertuig van Aanbieder. Eager Cars zal de Aanbieder informeren hierover door middel van een geautomatiseerde e-mail. Deze bevestiging is geen verklaring van enige aanvaarding door de Aanbieder, de Aanbieder zal hiertoe eerst contact opnemen met Gebruiker om rechtstreeks tot realisatie alsmede effectuering van een formele koopovereenkomst te komen met Aanbieder. Pas dan ontstaat er een vordering tot levering van het Voertuig rechtstreeks door Aanbieder aan Gebruiker.

3.3 Indien er sprake is van vooraf betaalde vergoeding c.q. aanbetaling vanuit een Online Reservering, zal dit bedrag door Eager Cars aan Gebruiker worden gefactureerd en bij realisatie van een koopovereenkomst worden verdisconteerd door Aanbieder.

3.4 De Online Reservering heeft een geldigheidsduur van maximaal 48 uur ingaande vanaf moment van ontvangst betaling, of zoveel eerder als Gebruiker te kennen heeft gegeven geen interesse (meer) te hebben in het Voertuig.

3.5 De onder 3.3 genoemde vergoeding wordt terugbetaald door Eager Cars indien de Online Reservering niet heeft geleid tot een koopovereenkomst tussen Gebruiker en de Aanbieder.
3.6 In geval van een tussen Gebruiker en Aanbieder gesloten koopovereenkomst biedt Aanbieder een zogenaamde Love Your Car garantie waarbij Gebruiker de mogelijkheid heeft om het Voertuig binnen 14 dagen na aflevering kosteloos in te leveren bij Aanbieder, zulks zonder tussenkomst c.q. verdere betrokkenheid van Eager Cars.

3.7 Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van de onder 3.6 genoemde Love Your Car garantie, dient Gebruiker hiertoe contact op te nemen met de Aanbieder.
3.8 De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Love Your Car Garantie zijn:

a. Er mag maximaal 250 kilometer gereden zijn door de Gebruiker met het Voertuig, ingaande na tenaamstelling door Aanbieder.
b. Gebruiker dient medewerking te verlenen aan het overschrijven van het kenteken op naam van Aanbieder.

c. In geval van schade, meer-kilometers c.q. aangebrachte veranderingen zal door Aanbieder een onafhankelijk expert worden ingeschakeld om de afschrijving te bepalen welke verrekend wordt met de terugbetaling van de koopsom door Aanbieder aan Gebruiker.

d. Eventuele overtredingen c.q. (overheids-)boetes welke vertraagd binnenkomen bij Aanbieder (na wijziging tenaamstelling) dienen op 1e verzoek te worden voldaan door Gebruiker. Aanbieder mag deze

doorbelasten, zulks met daarbij een extra vergoeding voor de administratieve verwerking ter grootte van maximaal €15,00 inclusief BTW per boete / beschikking.
e. Onverlet het bovenstaande komt de houderschapsbelasting, verzekering en andere heffingen voor rekening en risico van de Gebruiker, zulks gedurende de periode dat het Voertuig niet wederom is tenaamgesteld op naam van de Aanbieder.

 

4 Buyback Garantie

4.1 Aanbieder biedt Gebruiker een Buyback Garantie, hierna te noemen “Buyback Garantievoor wat betreft het Aanbod, waardoor de Gebruiker zekerheid verkrijgt over de voorwaarden en condities waaronder Aanbieder bereid is om het Voertuig terug te kopen van Gebruiker zulks binnen een periode van maximaal 24 maanden na aankoop van het Voertuig door de Gebruiker. De maandelijkse Buyback Waarde zal door Aanbieder worden verstrekt en telkens per 12 maanden vooruit op het Platform worden geplaatst.

4.2 Gebruiker blijft na aanschaf van het Voertuig bij Aanbieder via het Platform gedurende minstens 30 maanden na aanschaf van het Voertuig toegang houden tot de gegevens van de Buyback van het bij Aanbieder aangekochte voertuig.

4.3 Uitoefening van de Buyback Garantie is mogelijk, zulks pas vanaf maand 7 na aflevering van het Voertuig en vervalt na 24 maanden na aflevering van het Voertuig. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van verkoop van het Voertuig aan Aanbieder door middel van de Buyback Garantie dan dient Gebruiker zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot Aanbieder.

4.4 Eager Cars is geen rechtspartij bij het tot stand komen van een Buyback, noch onderdeel van de uitoefening hiervan, noch betrokken bij verdere (al dan niet beperkende) voorwaarden daaromtrent tussen Gebruiker en Aanbieder.

4.5 Eager Cars is nimmer aansprakelijk voor wijzigingen c.q. fouten in de gegevens welke door Aanbieder zijn aangeleverd.
4.6 In onderstaande gevallen komt de Buyback Garantie te vervallen:
a. In geval van (gedeeltelijke) financiering c.q. lease van het Voertuig, behoudens indien er toestemming is vanuit de financierings- c.q. leasemaatschappij om tot terugkoop over te gaan;

b. Verkoop van het Voertuig aan derden; c.q. anderszins wijziging van tenaamstelling van het Voertuig. De Buyback Garantie is niet overdraagbaar aan derden;
c. Indien reparatie c.q. onderhoud aan het Voertuig niet conform de geldende fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd bij een merkdealer, tenzij Aanbieder anders schriftelijk akkoord heeft bevonden. Gebruiker dient op eerste verzoek onderhoudshistorie te kunnen overleggen.

d. In geval van schade is Gebruiker verplicht de schade per direct te melden bij Aanbieder. Aanbieder bepaalt daarbij alwaar het schadeherstel plaats dient te vinden.
e. In geval van total loss, slecht schade herstel, aanpassingen aan het Voertuig c.q. een ander (technisch) manco, komt de Buyback Garantie te vervallen, een en ander wordt onderbouwd door een door Aanbieder in te schakelen onafhankelijk schade-expert.

4.7 De Buyback Garantie is gebaseerd om een jaarkilometrage van maximaal 20.000 per 360 dagen. Voor berekening naar dagniveau dient uitgegaan te worden van 30 dagen per maand en 55,55 kilometer per dag. In geval van overschrijding is er een correctiefactor van €0,05 inclusief BTW per meer- kilometer van toepassing op de Buyback waarde. In geval van een sportscar hetgeen door Aanbieder wordt bepaald en specifiek staat vermeld op het Platform - is sprake van €0,07 inclusief BTW per meer-kilometer. Minder kilometers worden nimmer verrekend.

4.9 In geval van een (technisch) manco, schade dan wel aanpassingen aan het Voertuig zal een door Aanbieder in te schakelen onafhankelijk expert het schadebedrag in kaart worden gebracht welke in mindering wordt gebracht op de Buyback waarde. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf een contra- expertise te laten uitvoeren.

4.10 Alle op het Platform getoonde berekeningen c.q. bedragen zijn indicatief, onder voorbehoud van schrijf- c.q. rekenfouten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en evenmin als bindend worden beschouwd.

 

5 Beschikbaarheid van platform en diensten

Onbeperkte beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid van het Platform is niet gegarandeerd. Evenwel heeft Eager Cars de ambitie om dit te bewerkstelligen. Eager Cars heeft het recht om de beschikbaarheid van het Platform geheel of gedeeltelijk stop te zetten, met name als het Platform om technische en/of operationele redenen onderhoud of revisie vereist.

 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Met betrekking tot de inhoud van het afzonderlijke Aanbod reproduceert Eager Cars uitsluitend de door de Aanbieders verstrekte informatie. Een controle op juistheid en actualiteit vindt niet integraal en structureel plaats door Eager Cars. Hetzelfde geldt voor alle informatie die door een andere Externe relatie wordt verstrekt en die toegankelijk is via het Platform. Eager Cars is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud.

6.2 Eager Cars is enkel aansprakelijk voor schade in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
6.3 In geen enkel geval is Eager Cars aansprakelijk voor niet correcte c.q. volledige naleving van de Buyback afspraken tussen Aanbieder en Gebruiker. Gebruiker dient zich hiervoor uitsluitend te wenden tot Aanbieder

6.4 Enige aansprakelijkheid is ten alle tijden gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor Eager Cars extern verzekerd is.

 

7. Privacy

In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker en slaat deze op. Het gaat om:
a. Contactgegevens (zoals: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer); en

b. autogegevens (zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling auto, onderhoudsgegevens); en
c. zoekvoorkeuren c.q. surfgedrag.
Eager Cars gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door uw gegevens te combineren met andere relevante gegevens; en
b. voor (direct) marketing- en sales doeleinden.
Door het via het Platform kenbaar maken van interesse in het Voertuig verklaart Gebruiker er mee in te stemmen dat zijn gegevens door Eager Cars wordt gebruikt voor de in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden genoemde doeleinden alsmede de uitoefening ten behoeve van de dienstverlenging vanuit Eager Cars. Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden is mogelijk, neem hiervoor contact op met Eager Cars.

In ons privacy statement staat meer informatie over onze verwerking van de persoonsgegevens en de rechten die Gebruiker daarbij hebt.

 

8 Slotbepalingen

8.1 Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden Eager Cars B.V. is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eager Cars heeft het recht om de Algemene Gebruikersvoorwaarden te wijzigen, waarbij de nieuwe versie alsdan op de website van het Platform zal worden geplaatst.

Versie: juli 2022